*

history

A user’s input and keystrokes entered within the current session. A history feature keeps track of user commands and/or retrieved items so that they can be quickly reused or reviewed.

Lịch sử
Kết quả nhập và các phím gõ của người dùng được đẫn nhập trong tác vụ hiện hành. Một tính năng lịch sử giữ rãnh ghi các lệnh của người dùng và/hoặc các hạng mục được lấy ra để chúng có thể được dùng lại hoặc xem lại nhanh chóng.


Published:

PAGE TOP ↑