*

HLLAPI(High Level Language Application Program Interface)

An IBM programming interface that allows a PC application to communicate with a mainframe application. The hardware hookup is handled via normal micro to mainframe 3270 emulation. An extended version of the interface(EHLLAPI) has also been defined.

HLLAPI(Giao diện trình ứng dụng ngôn ngữ cấp cao)
Một giao diện lập trình IBM vốn cho phép một trình ứng dụng PC trao đổi thống tin với một trình ứng dụng của máy chủ. Vốn nối phần cứng được xử lý qua micro thông thường sang tiến trình mô phỏng của máy chữ 3270. Một phiên bản được mở rộng của giao diện(EHLLAPI) cùng được xác định.


Published:

PAGE TOP ↑