*

HMA(High Memory Area)

In PCs, the first 64K of extended memory from 1024K to 1088K, which can be accessed by DOS. It is managed by the HIMEM.SYS driver. It was discovered by accident that the first 64K of extended memory, now known as the HMA, could be accessed by DOS, even though it was beyond the traditional one-megabyte barrier.

HMA(Vùng bộ nhớ trên)
Trong các PC, 64K đầu tiên của bộ nhớ mở rộng từ 1024K đến 1088K, có thể được truy cập bởi DOS. Nó được trình điều khiển HIMEM.SYS quản lý. Người ta tìm thấy nó ngẫu nhiên khi mà 64K đầu tiên cẩu bộ nhớ được mở rộng-bây giờ được gọi là HMA-có thể được truy cập bởi DOS mặc dù nó vượt ra ngoài giới hạn một megabyte trước đây.


Published:

PAGE TOP ↑