*

HMD(Head Mounted Display)

A display system built and worn like goggles that gives the illusion of a floating monitor in front of the user’s face.

HMD(Head Mounted Display)
Một hệ thống màn hình hiển thị được tạo và vốn giống như kính bảo hộ vốn cho ra ảo giác một monitor động trước mặt người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑