*

hog

A program that uses an excessive amount of computer resources, such as memory or disk, or takes a long time to execute.

hog
Một chương trình vốn dùng quả nhiều nguồn tài nguyên máy tính, chẳng hạn bộ nhớ hoặc đĩa, hoặc cần một thời gian dài đê thực hiện.


Published:

PAGE TOP ↑