*

Hollerith machine

The first automatic data processing system. It was used to count the 1890 U.S. census. Developed by Herman Hollerith, a statistician who had worked for the Census Bureau, the system used a hand punch to record the data in dollar-bill-sized punched cards and a tabulating machine to count them.

Hollerith machine
Hệ thống xử lý dữ liệu tự động đầu tiên. Được dùng để tính trong cuộc điều tra dân số Mỹ năm 1890. Được phát triển bỏi Herman Hollerith, một nhà thống kê làm việc cho Census Bureau, hệ thống đã dùng sự đục lỗ bằng tay để ghi dũ liệu trên phiếu đục lỗ có kích cỡ tờ đô la và máy lập danh sách để tính chúng.


Published:

PAGE TOP ↑