*

home button

An icon that represents the beginning of a file or a set of operations.

home button
Một biểu tượng vốn biểu thị phần bắt đầu của một file hoặc một tập hợp các hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑