*

home computer

In the 1980s, a home computer was the lowest-priced computer of the time, such as an Apple II, Commodore 64 or 128, Tandy Color Computer or Atari ST. Today, the term refers to a PC or Mac.

Máy tính gia đình
Trong năm 1980, một máy tính gia đình là máy tính có giá thấp nhất vào thời điểm này, chẳng hạn một Apple II Commodore 64 hoặc 128, Tandy Color Computer hoặc Atari ST. Ngày nay, thuật ngữ này ám chỉ đến một PC hoặc Mac.


Published:

PAGE TOP ↑