*

home key

A keyboard key used to move the cursor to the top of the screen or file or to the previous word or beginning of line. See home button.

home key
Một phím được dùng để di chuyển cursor dến đầu màn hình hoặc file hoạc đến từ đầu tiên hoặc đầu dòng. Xem home button.


Published:

PAGE TOP ↑