*

home run

A single wire that begins at a central distribution point(hub, PBX, etc.) and runs to its destination(workstation, telephone, etc.) without connecting to anything else.

home run
Một dây đơn vốn bắt đàu tại một điểm phân phối trung tâm(hub, PBX…) và chạy đến đích của nó(trạm làm việc điện thoại) mà không nối kết với bất kỳ vật bào khác.


Published:

PAGE TOP ↑