*

hook

In programming, instructions that provide logical breakpoints for future expansion. Hooks may be changed to call some outside routine or function or may be places where additional processing is added.

hook
Trong lập trình, các chỉ dẫn vốn cung cấp các điểm ngắt logic để mở rộng sau này. Các hook có thể được thay đổi để gọi thường trình bên ngoài hoặc chức năng có thể là nơi quy trình xử lý bổ sung được thêm.


Published:

PAGE TOP ↑