*

hop

The number of gateways and routers in a transmission path. Each hop slows down transmission since the gateway or router must analyze or convert the packet of data before forwarding it to its destination.

Bước nhảy
Số lượng các cổng nối và các đường tải trong một đường truyền. Mỗi bước nhảy giảm tốc độ truyền khi cổng nối hoặc đường tải phải phân tích hoặc chuyển đổi gói dữ liệu trước khi gởi nó đến đích.


Published:

PAGE TOP ↑