*

horizontal resolution

The number of elements, or dots, on a horizontal line(columns in a matrix). Contrast with vertical resolution.

Độ phân giải ngang
Số các phần tử hoặc các chấm, trên một dòng ngang(các cột trong một ma trận) tương phản với vertical resolution.


Published:

PAGE TOP ↑