*

horizontal scan frequency

The number of lines illuminated on a video screen in one second. For example, a resolution of 400 lines refreshed 60 times per second requires a scan rate of 24KHz plus overhead(time to bring the beam back to the beginning of the next line). Same as horizontal sync frequency in TV. Contrast with vertical scan frequency.

Tần số quét ngang
Số các dòng được chiếu sáng trên màn hình video trong 1 giây. Ví dụ, một độ phân giải là 400 dòng được phục hồi 60 lần trên giây đòi hỏi một tốc độ quét là 24KHz cộng lượng dải băng tần(thời tiép). Tương tự tần số nằm ngang đồng bộ trên TV. Trái với vertical scan frequency.


Published:

PAGE TOP ↑