*

host adapter

Also called controller, it is a device that connects one or more peripheral units to a computer. It is typically an expansion card that plugs into the bus. IDE and SCSI are examples of peripheral interfaces that call their controllers host adapters. See host.

Adapter chủ
Còn được gọi là một bộ điều khiển, là một thiết bị vốn nối kết một hoặc nhiều thiết bị ngoại vi vào một máy tính. Nó thường là một bo mạch mở rộng vốn cắm vào tuyến. IDE và SCSI là các ví dụ về các giao điều khiển của nó là các adapter chủ. Xem host.


Published:

PAGE TOP ↑