*

host based

A communications system that is controlled by a large, central computer system.

host based
Một hệ thống truyền thông vốn được điều khiển bởi một hệ thống máy tính trung tâm lớn.


Published:

PAGE TOP ↑