*

host made

A communications mode that allows a computer to answer an incoming telephone call and receive data without human assistance.

Phương thức chủ
Một phương thức truyền thống vốn cho phép một máy tính trả lời cuộc điện thoại gọi đến và nhận dữ liệu mà không có sự trợ giúp của con người.


Published:

PAGE TOP ↑