*

hot potato routing

In communications, rerouting a message as soon as it arrives.

hot swap
Trong truyền thông, sự tạo lộ trình một thông báo ngay khi nó đến.


Published:

PAGE TOP ↑