*

hot spot

The exact location of the screen cursor that points to and affects the screen object when the mouse is clicked. It is typically the tip of an arrow or finger pointer or the crosspoint of an X-shaped pointer, but can be elsewhere with other cursor designs.

Đốm nóng
Vị trí chính xác của một con chạy(cursor) trên màn hình vốn chỉ hướng và tác động đến đối tượng trên màn hình khi chuột được nhấp. Nó thường có hình đầu nhọn của một mũi tên hoặc hình que dạng ngón tay hoặc điểm chéo của một que hình X, nhưng có thể ở nơi khác có các kiểu cursor khác.


Published:

PAGE TOP ↑