*

HotJava

A Web browser from Sun that supports the Java programming language, which was also developed by Sun. HotJava executes Java programs embedded directly within Web documents.

HotJava
Một bộ trình duyệt Web của Sun vốn hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Java, nó cũng được phát triển bởi Sun. HotJava thực hiện các chương trình Java được ghi trực tiếp trong các tài liệu Web.


Published:

PAGE TOP ↑