*

hotkey

The key or key combination that causes some function to occur in the computer, no matter what else is currently running. It is commonly used to activate a memory resident(TSR) program.

Phím nóng
Phím hoặc tổ hợp phím vốn làm các chức năng được thực hiện trong máy tính, bất kể những gì khác hiện đang chạy. Nó thường được dùng để làm cho một chương trình lưu trữ trong bộ nhớ(TSR) hoạt động.


Published:

PAGE TOP ↑