*

housekeeping

A set of instructions that are executed at the beginning of a program. It sets all counters and flags to their starting values and generally readies the program for execution.

Nội dịch
Một bộ chỉ dẫn vốn được thực thi lúc bắt đầu một chương trình. Nó cài đặt cả các thiết bị đếm và các cờ vào các giá trị bắt đầu của nó và sắp sẵn chương trình để thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑