*

HP 3000

A family of business-oriented servers from HP that run under the MPE/iX operating system. Models are available from entry level to mainframe class. Introduced in 1972, the HP3000A was HP’s first business computer.

HP 3000
Một họ các server định hướng kinh doanh từ HP vốn hoạt động dưới hệ điều hành MPE/iX. Các mô hình có sẵn từ cấp entry đến cấp máy chủ. Được giới thiệu vào năm 1972, HP3000A là máy tính kinh doanh đầu tiên của HP.


Published:

PAGE TOP ↑