*

HP 9000

A family of high-performance workstations and servers from HP that are based on HP’s PA-RISC architecture and run under the HP/UX operating system. Both workstations and server are available in a wide range of machines from entry level to supercomputer class.

HP 9000
Một họ các workstation và các server thực thi mức cao từ HP vốn được dựa vào kiến trúc PA-RISC của HP và chạy dưới hệ điều hành HP/UX. Cả các workstation và các server đều có sẵn trong một dãy rộng của máy từ cấp độ entry đến cấp máy tính cao cấp.


Published:

PAGE TOP ↑