*

HP-UX

HP’s version of UNIX that runs on its 9000 family. It is based on SVID and incorporates features from BSD UNIX along with several HP innovations.

HP-UX
Phiên bản UNIX của HP vốn chạy trên họ 9000 của nó. Nó được dựa vào SVID và bao gồm các tính năng từ BSD UNIX cùng với những đổi mới HP.


Published:

PAGE TOP ↑