*

HPGL(Hewlett-Packard Graphics Language)

A vector graphics file format from HP that was developed as a standard plotter language. Most plotters support the HPGL and DMPL standards.

HPGL(Hewlett-Packard Graphics Language)
Ngôn ngữ đồ họa HP. Một dạng file đồ họa vector từ HP vốn được phát triển dưới dạng một ngôn ngữ của máy vẽ chuẩn. Phần lớn các máy vẽ hỗ trợ các tiêu chuẩn HPGL và DMPL.


Published:

PAGE TOP ↑