*

HP(Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA, www.hp.com)

The second largest computer and electronic equipment manufacturer in the U.S. HP was founded in 1939 by William Hewlett and David Packard in a garage behind Packard’s California home. First involved with instrumentation and data collection devices, HP branched into business computing in 1972. HP sells over 10,000 different products in the electronics and computer field, and it has gained a worldwide reputation for its rugged and reliable engineering.

HP(Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA, www.hp.com)
Một công ty sản xuất thiết bị điện tử và máy tính lớn thứ hai ở Mỹ. HP được thành lập vào năm 1939 bởi William Hewlett và David Packard trong một gẩ phía sau nhà Packard ở California. Ban đầu bao gồm các thiết bị thu thập dữ liệu và dụng cụ, HP mở rộng chi nhánh sang kinh doanh máy tính vào năm 1972. HP bán trên 10,000 sản phẩm khác nhau về lĩnh vực điện tử và máy tính, và nổi danh trên khắp thế giới về sự lớn mạnh và kỹ thuật đáng tin cây.


Published:

PAGE TOP ↑