*

HSL(Hue Saturation Luminosity)

A color model similar to HSV. See HSV.

HSL(Hue Saturation Luminosity)
Một mô hình màu tương tự như HSV. Xem HSV.


Published:

PAGE TOP ↑