*

HSSI(High-Speed Serial Interface)

A standard for a serial connection with transmission rates up to 52 Mbps. It is often used to connect to T3 lines.

HSSI(High-Speed Serial Interface)
Một tiêu chuẩn cho một chuỗi nối kết với tốc độ truyền lên đến 52Mbps. Nó thường được dùng để nối kết vào các tuyến T3.


Published:

PAGE TOP ↑