*

HST

A modem protocol from U.S. Robotics that includes error control and compression and transmits from 4800 to 14400 bps in one direction and from 300 to 400 bps in the other. HST was the first reliable, high-speed modem protocol before the V.32bis and V.42 standards became widely used.

HST
Một giao thức modem của U.S Robotics vốn bao gồm sự kiểm soát sai sót, nén và truyền từ 4800 đến 14400 bps trong một hướng và từ 300 đến 400bps trong hướng khác. HST là giao thức modem tốc độ cao được tin cậy đầu tiên trước khi các tiêu chuẩn V.32 bis và V.42 trở nên được sử dụng rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑