*

HSV(Hue Saturation Value)

A color model that is similar to the way an artist mixes colors by adding white and black to pure pigments. HSV adds saturation(white) and value, or brightness, (black) to colors in order to derive new colors.

HSV(Hue Saturation Value)
Một mô hình màu tương tự như cách một hoạ sĩ trộn lẫn các màu bằng việc thêm màu trắng và màu độ bão hòa(màu trắng) và giá trị, hoặc độ sáng, (màu đen) vào các màu để tạo thành các màu mới.


Published:

PAGE TOP ↑