*

HTML(Hyper-Text Markup Language)

The document format used on the World Wide Web. Web pages are built with HTML tags, or codes, embedded in the text. HTML defines the page layout, fonts and graphic elements as well as the hypertext links to other documents on the Web. Each link contains the URL, or address, of a Web page residing on the same server or any server worldwide, hence “World Wide” Web.

HTML(Ngôn ngữ nâng cấp đa văn bản)
Dạng tài liệu được dùng trên World Wide Web. Các trang Web được tạo cùng với các nhãn HTML, hoặc các mã, được ghi trong, các font và các thành phần đồ họa cũng như các liên kết đa văn bản với các tài liệu khác trên Web. Mỗi liên kết chứa URL, hoặc địa chỉ của một trang Web trên cùng một server hay trên bất kỳ server nào trên thế giới, do đó “World Wide” Web.


Published:

PAGE TOP ↑