*

HTTP(Hyper-Text Transport Protocol)

The communications protocol used to connect to servers on the World Wide Web. Its primary function is to establish a connection with a Web server and transmit HTML pages to the client browser. Addresses of Web sites begin with an http:// prefix; however, Web browsers typically default to the HTTP protocol. For example, typing www.yahoo.com is the same as typing http://www.yahoo.com.

HTTP(Hyper-Text Transport Protocol)
Trình giao thức truyền đa văn bản. Giao thức truyền thông được dùng để nối kết các serve trên World Wide Web. Chức năng cơ bản của nó là thiết lập một nối kết với một serve Web và truyền các trang HTML sang bộ trình duyệt client. Các địa chỉ của các Web sites bắt đầu bằng một tiền tố http://; tuy nhiên, các bộ trình duyệt Web được cài đặt mặc định sang giao thức HTTP. Ví dụ, gõ nhập www.yahoo.com giống như gõ nhập http://www.yahoo.com.


Published:

PAGE TOP ↑