*

HTTPS

(1) (Hyper-Text Transport Protocol-Secure) The protocol for accessing a secure Web server. Using HTTPS in the URL instead of HTTP connects the message to a security protocol. See security protocol.

(2) (Hyper-Text Transport Protocol-Server) A Web server that runs under WIndows NT, developed by the European Microsoft Windows Academic Centre.

HTTPS
(1) (Hyper-Text Transport Protocol Secure) Giao thức để truy cập một serve Web an toàn. Dùng HTTPS trong URL thay vì HTTP nối kết thông báo vào một giao thức an toàn. Xem security protocol.

(2) (Hyper-Text Transport Protocol Server) Một server Web vốn chạy trong windows NT, được phát triển bởi European Microsoft Windows Academic Centre


Published:

PAGE TOP ↑