*

hub

A central connecting device in a network that joins communications lines together in a star configuration. Passive hubs are connecting units that add nothing to the data passing through them. Active hubs, also called multiport repeaters, regenerate the data bits in order to maintain a strong signal, and intelligent hubs provide added functionality.

hub
Một thiết bị nối kết các tuyến truyền thông với nhau theo cấu trúc hình sao. Các hub thụ động nối kết các thiết bị vốn không bổ sung gì vào dữ liệu truyền qua chúng. Các hub hoạt động, còn được gọi là multiport repeaters, tái tạo các bit dữ liệu để duy trì một tín hiệu mạch, và các hub thông minh cung cấp chức năng bổ sung.


Published:

PAGE TOP ↑