*

hue

In computer graphics, a particular shade or tint of a given color.

Sắc màu
Trong đồ họa máy tính, một bóng hoặc sắc độ riêng màu được cho.


Published:

PAGE TOP ↑