*

Huffman coding

A statistical compression method that converts characters into variable length bit strings. Most-frequently-occurring characters are converted to shortest bit strings; least frequent, the longest. Compression takes two passes. The first pass analyzes a block of data and creates a tree model based on its contents. The second pass compression the data via the model. Decompression decodes the variable length strings via the tree. See LZW.

Huffman coding
Một phương pháp nén thống kê vốn chuyển đổi các kí tự thành các chuỗi bit có chiều dài biến đổi. Các kí tự thành các hiện thường xuyên nhất được chuyển đổi thành các chuỗi bit ngắn nhất ; các ký tự ít xuất hiện nhất hiện nhất thì được chuyển đổi thành chuỗi bit dài nhất. Nén cần qua hai bước. Bước đầu tiên là phân tích một khối dữ liệu và tạo một hình cây dựa trên các nội dung của nó. Bước thứ hai là nén dữ liệu qua mô hình. Việc hủy nén giải mã các chuỗi có độ dài biến đổi qua mô hình cây. Xem LZW.


Published:

PAGE TOP ↑