*

hybrid computer

A digital computer that processes analog signals which have been converted into digital form. It is used in process control and robotics.

Máy tính lai
Một máy tính kỹ thuật số vốn xử lí các tín hiệu tương tự mà nó đươc chuyển đổi sang dạng kỹ thuật số. Nó được dùng trong việc điểu khiển tiến trình và rô bô học.


Published:

PAGE TOP ↑