*

hybrid microcircuit

An electronic circuit composed of different types of integrated circuits and discrete components, mounted on a ceramic base. Used in military and communications applications, it is especially suited for building custom analog circuits including A/D and D/A converters, amplifiers and modulators. See MCM.

Vi mạch lai
Một mạch điện được cấu tạo thành từ các loại khác nhau của các mạch điện được hợp nhất và các thành phần riêng lẻ, được sắp xếp trên nền làm bằng đất sét. Được dùng trong quân đội và các trình ứng dụng truyền thông, đặc biệt thích hợp cho việc tạo các mạch tương đồng tùy ý bao gồm các bộ chuyển đổi A/D và D/A, các bộ khuếch đại và các bộ biến điện. Xem MCM.


Published:

PAGE TOP ↑