*

hybrid network

In communications, a network made up of equipment from multiple vendors.

hybrid network
Trong truyền thông, một mạng được cấu thành bởi thiết bị từ nhiều nhà cung cấp.


Published:

PAGE TOP ↑