*

Hyperaccess

A PC communications program from Hilgraeve, Inc., Monroe, MI, that provides data compression, has its own script language and supports a variety of terminals and protocols.

Hyperaccess
Một chương trình truyền thông PC từ Hilgraeve, Inc., Monroe, MI vốn cung cấp sự nén dữ liệu, có ngôn ngữ mã riêng của nó và hỗ trợ các thiết bị đầu cuối và các giao thức khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑