*

HyperCard

An application development system from Apple that runs on the Macintosh. Using visual tools, users build “stacks” of “cards” that hold data, text , graphics, sound and video with hypertext links between them. The Hyper Talk programming language allows complex applications to be developed.

HyperCard
Một hệ thống trình ứng dụng phát triển từ Apple vốn chạy trên máy Macintos. Sử dụng các công cụ ảo, những người dùng đã tạo “các ngăn xếp” của “các thẻ” vốn chứa dữ liệu, text, các hình đồ họa, âm thanh và video cùng với các liên kết đa văn bản giữa chúng. Ngôn ngữ lập trình Hyper Talk cho phép các trình ứng dụng hỗn hợp được phát triển.


Published:

PAGE TOP ↑