*

hypercube

A parallel processing architecture made up of binary multiples of computers(4, 8, 16, etc.). The computers are interconnected so that data travel is kept to a minimum. For example, in two eight-node cubes, each node in one cube would be connected to the counterpart node in the other.

cấu trúc siêu lập phương
Một cấu trúc xử lí song song được cấu tạo từ nhiều máy tính nhị phân(4, 8, 16…). Các máy tính được liên kết để mức độ truyền dữ liệu được giữ ở mức độ thấp nhất. Ví dụ, trong hai khối lập phương 8 nút, mỗi nút trong một khối lập phương được nối kết vào nút bổ sung trong một khối lập phương khác.


Published:

PAGE TOP ↑