*

hyperlink

A predefined linkage between one object and another. See hypertext.

hyperlink
Một sự liên kết được xác định trước giữa một đối tượng và một đối tượng khác. Xem hypertext.


Published:

PAGE TOP ↑