*

hypermedia

The use of data, text, graphics, video and voice as elements in a hypertext system. All the various forms of information are linked together so that a user can easily move from one to another.

hypermedia
Việc sử dụng dữ liệu, text, các hình đồ họa, video và tiếng nói dưới dạng các thành phần trong một hệ thống đa văn bản. Tất cả các dạng thông tin khác nhau đều được liên kết với nhau để một người có thể đễ dàng chuyển từ thông tin này sang thông tin khác.


Published:

PAGE TOP ↑