*

HyperPAD

An earlier application development system from Brightbill-Roberts & Company, that followed the HyperCard paradigm to PCs.

HyperPAD
Một hệ thống phát triển ứng dụng trước đây của Brightbill-Roberts & Company, vốn theo sau hệ biến từ HyperCard dành cho các PC.


Published:

PAGE TOP ↑