*

hypertext

Linking related information. For example, by selecting a word in a sentence, information about that word is retrieved if it exists, or the next occurrence of the word is found. The concept was coined by Ted Nelson as a method for making the computer respond to the way humans think and require information. Hypertext is the foundation of the World Wide Web. Links embedded within Web pages are addresses to other server anywhere in the world.

hypertext
Sự liên kết thông tin liên quan. Ví dụ, bằng việc chọn một từ trong một câu, thông tin về từ được giữ lại nếu nó tồn tại, hoặc sự xuất hiện kế tiếp của từ được tìm thấy. Khái niệm được tạo bởi Ted Nelson dưới dạng phương pháp làm cho máy tính phản hồi cách suy nghĩ và yêu cầu thông tin của người. Hypertext là nền tảng của World Wide Web. Các liên kết được ghi trong nội bộ hoặc trong một server Web bất kỳ nơi nào trên thế giới.


Published:

PAGE TOP ↑