*

I-CASE(Integrated CASE)

CASE systems that generate applications code directly from design specifications. Features include support for rapid prototyping, modeling the data and processing and drawing logic diagrams.

I-CASE(CASE tích hợp)
Các hệ thống CASE vốn tạo ra các mã trình ứng dụng trực tiếp từ các đặc trưng thiết kế. Các tính năng bao gồm việc hỗ trợ cho mẫu thử nhanh, tạo mô hình dữ liệu và xử lý các biểu đồ logic của bản vẽ.


Published:

PAGE TOP ↑