*

I2O(Intelligent I/O)

A standard for offloading input and output to an auxiliary processor. The auxiliary processor(I/O processor) manages the data transfer while the CPU does something else. Although I2O is being implemented in small systems, it embodies the principle behind mainframe channels, which can have several hundred data transfers occuring simultaneously.

I2O(Intelligent I/O)
Một tiêu chuẩn để chuyển các dữ liệu nhập và dữ liệu xuất sang một bộ xử lý phụ. Bộ xử lý phụ(I/O processor) quản lý việc chuyển dữ liệu trong khi CPU đang thực hiện một vài tác vụ khác. Mặc dầu I2O hiện đang được thực thi trên các hệ máy tính nhỏ, nó cũng thể hiện một nguyên lý dằng sau các kênh mainframe, đó là có thể có hàng trăm liệu cùng lúc được chuyển đi.


Published:

PAGE TOP ↑