*

i860

A RISC based, 64 bit from Intel that uses a 64 bit data bus, has built in floating point and 3D graphics capability and contains over one million transistors. It can be used as a standalone CPU or to accelerate performance in existing systems.

i860
64 bit trên cơ sở một RISC từ Intel nhằm sử dụng một bus dữ liệu 64 bit đã được tạo ra trong floating point và các hình đồ họa 3D và có chứa trên một triệu transistor. Nó có thể được dùng làm một CPU đứng riêng hoặc để tăng tốc hoạt động trong các hệ thống đang có.


Published:

PAGE TOP ↑